Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”) regelen de relatie tussen Luna’s Wild Rides (“Bedrijf”) en de individuen of entiteiten (“Cliënt”) die safari’s boeken en deelnemen aan de door het Bedrijf geleverde safari-tours. Door een safari-tour te boeken bij Luna’s Wild Rides, stemt de Cliënt ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1. Boeking en Bevestiging:

1.1 Reservering: Om een boeking te bevestigen, moet de Cliënt een boekingsformulier invullen en indienen, samen met een niet-restitueerbare aanbetaling zoals gespecificeerd door het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elke boeking naar eigen goeddunken te weigeren.

1.2 Bevestiging: Een boeking wordt alleen als bevestigd beschouwd na ontvangst van de aanbetaling en schriftelijke bevestiging van het Bedrijf. De Cliënt ontvangt een Boekingsvoucher via e-mail waarin de safari-tour en de geleverde diensten worden beschreven, evenals de betalingsinformatie.

2. Betaling:

2.1 Prijsstelling: De prijzen voor safari-tours worden vermeld in de huidige prijslijst van het Bedrijf (de prijzen die worden weergegeven op de website van het Bedrijf), of zoals overeengekomen in een aparte schriftelijke overeenkomst via e-mailcorrespondentie tussen het Bedrijf en de Cliënt.

2.2 Aanbetaling: Een niet-restitueerbare aanbetaling, zoals gespecificeerd door het Bedrijf, is vereist op het moment van boeking. Het aanbetalingsbedrag wordt afgetrokken van de totale kosten van de safari-tour.

2.3 Restbetaling: Het resterende saldo moet uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de safari-tour worden betaald, tenzij anders overeengekomen tussen het Bedrijf en de Cliënt via e-mailcorrespondentie. Het niet voldoen van de restbetaling kan leiden tot annulering van de boeking zonder terugbetaling van de aanbetaling.

2.4 Betaalmethode: Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, creditcard of een andere methode die door het Bedrijf is gespecificeerd. Eventuele bijkomende kosten die verband houden met de betaalmethoden zijn de verantwoordelijkheid van de Cliënt.

2.5 Bevestiging van betaling: Nadat de aanbetaling is bijgeschreven op de rekening van het Bedrijf, ontvangt de Cliënt de Boekingsvoucher van het Bedrijf ter bevestiging van de betaling van de aanbetaling.

3. Annulering en Terugbetaling:

3.1 Annulering door de Cliënt: In geval van annulering door de Cliënt zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

– Meer dan 21 kalenderdagen voor aanvang van de safari-tour: Verlies van de aanbetaling,

– 10 tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de safari-tour: 50% van de totale tourkosten,

– Minder dan 10 kalenderdagen voor aanvang van de safari-tour of niet verschijnen: 100% van de totale tourkosten, tenzij de bepalingen van artikel 3.3 van toepassing zijn.

3.2 Annulering door het Bedrijf: Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een safari-tour te annuleren in uitzonderlijke omstandigheden buiten zijn controle, zoals natuurrampen, politieke instabiliteit of onvoorziene operationele beperkingen. In dergelijke gevallen ontvangt de Cliënt een volledige terugbetaling van alle betalingen aan het Bedrijf (tenzij de bepalingen van artikel 3.3 van toepassing zijn).

3.3 Annuleringsvoorwaarden kunnen per tour verschillen. Als er een andere regeling van toepassing is op een bepaalde tour, zal het Bedrijf de Cliënt hierover informeren vóór de boeking.

3.4 Eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld bankkosten) die verband houden met de terugbetaling aan de klant zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

4. Reisdocumenten en Verzekering:

4.1 Reisdocumenten: De Cliënt is verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich dragen van alle benodigde reisdocumenten, inclusief geldige paspoorten, visa en vaccinatiecertificaten. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of verliezen als gevolg van het niet verkrijgen of bij zich dragen van de vereiste reisdocumenten.

4.2 Reisverzekering: De Cliënt moet een uitgebreide reisverzekering hebben die medische kosten, persoonlijke ongevallen, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, annulering van de reis en andere mogelijke risico’s die verband houden met de safari-tour dekt. Het Bedrijf kan bewijs van verzekering van de Cliënt verlangen.

5. Safari-tours:

5.1 Wijzigingen in het reisplan: Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het reisplan of de accommodatie te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals weersomstandigheden, bewegingen van wilde dieren of veiligheidsredenen. Er zal alles aan worden gedaan om alternatieve regelingen van gelijke waarde te bieden.

5.2 Reistijden en afstanden: De aangegeven rij- of loopafstanden en -tijden in de reisbeschrijving zijn bij benadering en alleen ter informatie. Ze kunnen variëren door talrijke factoren, zoals de situatie op de weg, weersomstandigheden, tussenstops, het fitnessniveau van de groep en andere.

5.3 Gezondheid en fitheid: De Cliënt moet ervoor zorgen dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en de fysieke conditie heeft die nodig is om deel te nemen aan de activiteiten van de safari-tour.

5.4 Gedragscode: De Cliënt stemt ermee in om lokale wetten, voorschriften en gebruiken na te leven tijdens de safari-tour. Verstorend gedrag, niet-naleving of enige activiteit die de veiligheid of het welzijn van anderen in gevaar kan brengen, kan ertoe leiden dat de Cliënt van de tour wordt uitgesloten zonder restitutie.

6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring:

6.1 Beperking van aansprakelijkheid: Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel, vertraging of kosten veroorzaakt door factoren buiten zijn controle, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, ongevallen of mechanische storingen.

6.2 Vrijwaring: De Cliënt stemt ermee in het Bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit de deelname van de Cliënt aan de safari-tour.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie:

7.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Tanzania. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Tanzania.

Door een safari-tour te boeken bij Luna’s Wild Rides, erkent de Cliënt dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden volledig heeft gelezen, begrepen en ermee heeft ingestemd.